Ogólne warunki sprzedaży


Opracowane na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży Produktów Spożywczych, rekomendowanych przez Szwedzki Przemysł Spożywczy we współpracy ze Szwedzką Radą ds. Handlu.

 1. PREAMBUŁA
  1.1. Poniższe ogólne warunki stosuje się do wszystkich umów pomiędzy Dostawcą a drugą ze stron, określaną niniejszym mianem Kupującego, chyba, że pisemnie ustalono inaczej. Produkty spożywcze będące przedmiotem dostawy niniejszym określane są mianem Produktów.
 1. INFORMACJE O PRODUKTACH
  2.1. Wszelkie informacje dot. Produktów określone gdzie indziej są wiążące jedynie w przypadku wyrażenia w umowie z Dostawcą.
 1. DOSTAWA
  3.1. Warunki dostawy odpowiadają Międzynarodowym Regułom Handlu INCOTERMS na mocy praw działających w momencie zawarcia umowy, chyba, że ustalono inaczej.
  3.2. Terminy dostaw są przybliżone. Jeżeli Dostawca oczekuje, że nie będzie w stanie dostarczyć Produktów w określonym czasie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym kupującego podając powód i, jeżeli to możliwe, nowy termin oczekiwanej dostawy. Jeżeli dostawa opóźni się o więcej niż trzydzieści (30) dni od ustalonej daty, każda ze stron ma prawo do zerwania umowy listem poleconym.
  3.3. Dostawca w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub niebezpośrednie uszkodzenia wynikające z opóźnień w dostawie, chyba, że ustalono inaczej na piśmie, lub jeśli opóźnienie jest celowe lub wynikające z rażącego zaniedbania.
 2. CENY
  4.1. Obowiązują kwoty podane w ofercie, chyba, że ustalono inaczej.
  4.2. Podane kwoty oparte są o okoliczności wynikające z czasu, w którym zostały ustalone, zaś Dostawca rości sobie prawo do podwyższenia cen, jeżeli czynniki takie jak cena rynkowa produktów i surowców, transportu, płac, ubezpieczeń, kurs walut i innych opłat są wyższe w momencie dostawy.
 1. PŁATNOŚCI
  5.1. Jeżeli Kupujący nie uiści opłaty w określonym terminie, Dostawca ma prawo do naliczenia odsetek od daty przekroczenia tego terminu. Wysokość odsetek powinna być ustalona między stronami. Jeżeli strony nie uzgodnią wysokości odsetek, obowiązywać będzie stopa LIBOR plus 10% w skali rocznej, naliczana do dnia wpłynięcia zapłaty na konto Dostawcy.
 1. LOKALNE PRAWA I REGULACJE
  6.1. O ile nie ustalono inaczej, Kupujący ponosi odpowiedzialność dot. pozwoleń, inspekcji, informacji i innych wymagań mogących obowiązywać podczas dostawy Produktów do wybranego kraju. Tym samym zobowiązany jest do przekazania tych informacji Dostawcy, aby ten mógł dostosować się do lokalnych regulacji dotyczących Produktów. Może to dotyczyć np. prezentacji Produktów, ich opakowania, atestów i innych wymaganych dokumentów.
 1. ZACHOWANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI
  7.1. Tytuł własności Produktów przysługuje Dostawcy aż do momentu dokonania pełnej zapłaty.
 1. JAKOŚĆ I ROSZCZENIA
  8.1. Dostawca gwarantuje zgodność Produktów z ustalonymi specyfikacjami. Gwarancja ta odnosi się jedynie do Produktów. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w warunkach po terminie dostawy. Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Dostawcę pisemnie o jakichkolwiek zastrzeżeniach i roszczeniach po zauważeniu ich. Roszczenie nie może być dokonane później niż ostatniego dnia zdatności Produktu do spożycia. Jeżeli dzień taki nie jest możliwy do ustalenia, przyjmuje się dwa (2) miesiące od momentu dostawy Produktu Kupującemu przez Dostawcę.
  8.2. Dostawca wedle swojego uznania rekompensuje zgłoszone szkody, zastępując uszkodzony Produkt lub obniżając jego cenę w odniesieniu do jego rzeczywistej wartości po uszkodzeniu.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY DOKONANE PRZEZ PRODUKT
  9.1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia osób lub mienia spowodowane przez Produkty, jeżeli uszkodzenia te miały miejsce po dokonaniu dostawy. Nie ponosi on także odpowiedzialności za szkody produktów wyprodukowanych przez Kupującego, lub produktów przetworzonych przez niego.
  9.2. Jeżeli Dostawca zaciąga zobowiązanie wobec osób trzecich za uszkodzenia opisane w poprzednim ustępie, Kupujący powinien zwolnić Dostawcę z wszelkiej odpowiedzialności i chronić jego dobro.
  9.3. Jeżeli roszczenie dotyczące uszkodzeń opisane w tym artykule inicjowane jest przez stronę trzecią w kierunku którejkolwiek z pozostałych stron, jedna z nich powinna poinformować drugą pisemnie o tym fakcie.
  9.4. Dostawca i Kupujący wspólnie zobowiązani są do odpowiedzi na wezwanie sądowe lub  arbitralne rozpatrzenie roszczeń dot. rzekomych szkód spowodowanych przez Produkt.
  9.5. Ograniczenie odpowiedzialności dostawcy z pierwszego ustępu tego artykułu nie obowiązuje w sytuacji, w której Dostawca działa w sposób umyślny i wynikający z rażącego zaniedbania.
 1. SIŁA WYŻSZA
  10.1. Postępowanie wynikające z umowy obowiązuje Dostawcę, którego nie ograniczają okoliczności będące pośrednio lub bezpośrednio poza jego kontrolą, np. działania wojenne, zamieszki, stan gotowości wojennej, pożary i powodzie, strajki, okupacja, sabotaż, lokaut, restrykcje importu i eksportu, regulacje rządowe, uszkodzenie maszyn, zakłócenia w dostawie, niedobór siły roboczej, środków transportu lub energii.
 1. STRATY POŚREDNIE
  11.1. Jak już to zostało stwierdzone, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, straty wynikające z niepełnej użyteczności, utratę kontraktów lub jakiekolwiek inne konsekwencje ekonomiczne i niebezpośrednie straty.
 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE
  12.1. Jakiekolwiek spory lub kontrowersje wynikające z roszczeń winny być rozwiązane na drodze arbitrażu, zgodnie z zasadami arbitrażu Szwedzkiej Izby Handlowej. Arbitraż powinien być przeprowadzony w Sztokholmie (Szwecja) w języku angielskim. Zasady procedury przyspieszonej obowiązują w przypadku, jeśli koszt rozstrzygnięcia sporu nie przekracza kwoty 500 000,00 SEK (koron szwedzkich). Koszt rozstrzygnięcia sporu odpowiada ilości roszczeń wniesionych przez stronę skarżącą na początku procedury, wyłączając roszczenia z tytułu własności. Niezależnie od tego co stwierdzono powyżej, Dostawca zastrzega sobie prawo do ścigania swych roszczeń w wybranym przez siebie kraju i systemie prawnym. Umowa ta objęta jest prawem obowiązującym w Królestwie Szwecji.